Coronavirus

Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws omtrent het Corona Virus

De Vuurvlinder volgt beleid van Lucasonderwijs die op haar beurt weer de richtlijnen volgt van het Rijk en de RIVM volgt.

 

Aanpassing op heropeningsplan de Vuurvlinder: volledige heropening per 31 augustus (start schooljaar)

 

 

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf begin volgend schooljaar is het weer mogelijk om volgens het oude schoolrooster te werken. Wel willen we de inloop van kinderen  spreiden . Hieronder leest u welke afspraken blijven na het versoepelen van de regels.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Rob Rosier of Birthe Wolf via info@bsvuurvlinder.nl

Schooltijden:
Alle groepen gaan volledig naar school. De schooltijden zijn weer normaal, maar om iets meer spreiding te hebben met mensen die de kinderen halen en brengen hanteren we een iets ruimere breng en haaltijd. Dit voorkomt grote groepen mensen voor de school. Als het kan, breng uw kind alleen maar weg en zeg al gedag in de auto of op de hoek van de straat. Dit zal natuurlijk voor de oudere kinderen makkelijker zijn. We zullen streng zijn op de uiterste starttijd. Als uw kind later dan 08.30 uur komt dan laten we het niet meer binnen. Ouders kunnen helaas nog niet met nieuwe kinderen mee naar binnen om te wennen. Alleen de eerste dag na de vakantie zullen we dit toelaten.

Maandag, Dinsdag, Donderdag ,Vrijdag:

Brengen 08.15-08.30 – Ophalen 15.00-15.15 uur

Woensdag:
Brengen 08.15 uur  – 08.30 uur   - Ophalen 13.00 uur -13.15 uur

Buitenspelen en gym
Er mag door de kinderen weer met elkaar worden buiten gespeeld. Er is dus geen speciaal buitenrooster meer.  De gymles mag ook weer in de zaal, dus er gelden geen uitzonderlijke regels.

VLT
De VLT lessen kunnen weer zoals gebruikelijk plaatsvinden

Hygiëne & ventilatie
Handen worden regelmatig gewassen. Om de hygiëne van het buitenspeelmateriaal te waarborgen, gebeurt dit ook voor het buitenspelen. Daarnaast ook bij binnenkomst in de klas. 
Een aantal overblijfouders kan worden ingezet voor schoonmaaktaken.
De lokalen worden goed geventileerd door alle ramen altijd geopend te houden. Waar mogelijk wordt buiten lesgegeven.

Overblijf & lunch
Overblijven vindt weer zoals gebruikelijk plaats. Vrijwilligers zijn na een dagelijkse Triage weer welkom in de school.

Afstand houden
Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
Kinderen en leerkrachten hoeven die afstand ook niet meer te houden;
Leerkrachten en volwassenen onderling houden 1,5 meter afstand!

Ouders in de school
Ouders zijn weer welkom op het schoolplein mits zij 1 ½ meter afstand houden tot andere volwassenen. In school zijn zij alleen welkom op uitnodiging en nadat een vraaggesprek heeft plaatsgevonden over de gezondheid. U kunt dus niet zomaar de school binnenlopen met een vraag. Eerst even een telefonische afspraak maken daarvoor. Indien ouders leerkrachten willen spreken, wordt gevraagd om een bericht te sturen via Mijnschoolinfo. Mailen naar het bekende e-mailadres mag ook. De leerkracht kan u dan terugbellen.
Ouders die vrijwilligerswerk doen in de school zijn weer welkom. Gezamenlijke ouderbijeenkomsten zijn alleen mogelijk als we een ruimte kunnen organiseren waarbinnen de 1 ½ meter kan worden gewaarborgd. Dit is tijdens de schooltijden niet mogelijk.


Stages
Alle stagiaires mogen hun stages hervatten.

Afspraken rondom ziekte
Als een leerling ziek is (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven, koorts) blijft het kind thuis of wordt direct opgehaald. Er wordt geen temperatuurmeting gedaan bij kinderen. Leerkrachten met deze klachten blijven ook thuis. Bij aantoonbare chronische klachten hoeft een kind niet thuis te blijven. Leerkrachten wordt aangeraden zich bij klachten direct op Corona te laten testen en blijven thuis tot de uitslag komt. Voor leerlingen en leerkrachten geldt: wanneer er positief op corona getest is, blijft de persoon ten minste 7 dagen en totdat er 24 uur geen klachten zijn, thuis.
Als iemand in het huishouden koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de persoon thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de persoon weer naar school.
Als iemand in het huishouden van de persoon getest is op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de persoon wachten tot dit gezinslid 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven.
Bij hooikoortsklachten die als zodanig herkend worden van eerdere jaren, mogen leerkrachten en kinderen naar school.

Traktaties
Natuurlijk mogen verjaardagen gevierd worden. Kinderen mogen in de eigen klas trakteren en gaan niet de klassen rond. De traktatie moet verpakt zijn en wordt mee naar huis gegeven.

Vakantie
We volgen de richtlijnen van de overheid en de RIVM omtrent reizen naar risicogebieden. We gaan er vanuit dat u deze gebieden in principe mijdt, aangezien vakantie geen noodzakelijke reis is. Mocht u toch afreizen naar een risicogebied dan gaan we er vanuit dat u de adviezen van de RIVM wat betreft de quarantaineperiode in acht neemt en daar uw terugkeerdatum op afstemt zodat leerlingen bij aanvang van het schooljaar weer aanwezig zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjustment to reopening plan De Vuurvlinder: full reopening as of 31 August (start of school year)

 

 

Dear Parents Guardians,

 

From the beginning of the next school year, it will be possible to work according to the old school schedule again. We do want to spread the walk-in of children. Below you can read which agreements remain after the rules have been relaxed.

Do you have questions? Please contact Rob Rosier or Birthe Wolf at info@bsvuurvlinder.nl

 

School times:

All groups go to school entirely. The school times are back to normal, but to have a little more spread out with people who collect and bring the children, we use a slightly longer return and collection time. This prevents large groups of people from entering the school. If you can, just take your child away and say hello in the car or on the street corner. This will of course be easier for the older children. We will be strict on the latest start time. If your child arrives later than 8:30 am, we will not let it in. Unfortunately, parents cannot enter with new children to get used to it. We will only allow this the first day after the holiday for new parents and children.

 

Monday, Tuesday, Thursday, Friday:

Bringing 08.15-08.30 - Pick up 15.00-15.15

Wednesday:

Bring 8.15am - 8.30am - Pick up 1.00pm-1.15pm

 

Outdoor games and gym

The children may play together again. So there is no special outside grille anymore. The gym class is also allowed in the hall again, so there are no exceptional rules.

 

VLT

The VLT lessons can again take place as usual

 

Hygiene & ventilation

Hands are washed regularly. To ensure the hygiene of the outdoor play equipment, this is also done before playing outside. In addition, also when entering the classroom.

A number of surviving parents can be used for cleaning tasks.

The premises are well ventilated by always keeping all windows open. Where possible teaching is done outside.

Stay & lunch

Remaining takes place as usual. Volunteers are welcome back to the school after a daily Triage.

Keep distance

Children do not have to keep 1.5 meters between themselves;

Children and teachers no longer have to keep that distance either;

Teachers and adults mutually keep 1.5 meters away!

 

Parents in the school

Parents are welcome again at the schoolyard provided they keep 1 ½ meters away from other adults. In school they are only welcome by invitation and after a health interview. So you cannot just walk into the school with a question. First make a telephone appointment for that. If parents want to speak to teachers, they are asked to send a message via Mijnschoolinfo. You can also e-mail to the known e-mail address. The teacher can then call you back.

Parents who volunteer in the school are welcome again. Joint parent meetings are only possible if we can organize an area within which the 1 ½ meter can be guaranteed. This is not possible during school hours.

 

Internships

All interns are allowed to resume their internships.

Agreements about illness

If a student is ill (cold, coughing, difficulty breathing / shortness of breath, temporarily smelling and tasting less, fever), the child will stay at home or be picked up immediately. No temperature measurement is done in children.

Teachers with these complaints also stay at home. A child does not have to stay at home with demonstrable chronic complaints. Teachers are advised to get tested directly on Corona in case of complaints and stay at home until the results come. For pupils and teachers: when positive has been tested for corona, the person stays at home for at least 7 days and until there are no complaints for 24 hours

.

If someone in the household has a fever above 38 degrees and / or shortness of breath, the person stays at home. If everyone in the household has no complaints for 24 hours, the person can return to school.

If someone in the person's household has been tested for COVID-19 and has a positive result, the person should wait until this family member is free of symptoms for 24 hours and then stay at home for an additional 14 days.

 

For hay fever complaints that are recognized as such from previous years, teachers and children are allowed to go to school.

 

Treats

Of course birthdays can be celebrated. Children are allowed to treat in their own class and are not allowed to go around the classes. The treat must be packed and given home.

 

Vacation

We follow the guidelines of the government and RIVM regarding travel to risk areas. We assume that you should avoid these areas in principle, as a holiday is not a necessary trip. Should you nevertheless travel to a risk area, we assume that you will observe the advice of the RIVM with regard to the quarantine period and adjust your return date accordingly so that pupils are present again at the start of the school year.

 


De juffen en meesters van de Residents hebben een Corona boodschap voor de leerlingen van de Vuurvlinder

Start thema communicatie

Opening Kinderboekenweek 2017

Voorstelling 'de Vuilnismannen' - Bovenbouw

Voorstelling de Vuilnismannen - onderbouw

Kerstviering 2016 Vuurvlinder - Jingle Bells - groep 6/7

Kerstviering 2016 - Waving Flag

Kerstviering 2016 Vuurvlinder Twinkle Twinkle - groep 1/2 a&b

Kerstviering Vuurvlinder - Felive Navidad - groep 3/4

Kerstviering 2016 Vuurvlinder - Snowflakes - Groep 4/5

Kerstviering 2016 Vuurvlinder - fluitconcert - groep 6/7

Kerstviering 2016 Vuurvlinder - Een heel gelukkig Kerstfeest

Kerstviering 2016 Vuurvlinder - NT2 groepen