Coronavirus

Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws omtrent het Corona Virus

De Vuurvlinder volgt beleid van Lucasonderwijs die op haar beurt weer de richtlijnen volgt van het Rijk en de RIVM volgt.

 

Bijna volledige heropening vanaf 8 juni - Almost completely re-opening from the 8th of june

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Wat hebben we ervan genoten om alle kinderen weer op school te zien! 

Vanaf 8 juni mogen we weer helemaal open met hele groepen. Hierbij moeten we wel de richtlijnen vanuit de RIVM in acht nemen. Dit betekent onder andere dat we groepen zoveel mogelijk moeten isoleren en dat we rekening moeten houden met de 1,5 meter afstand tussen de aanwezige volwassenen..

Op de Vuurvlinder werken we in domeinen en dus met verschillende groepen door elkaar. We vinden het erg jammer dat dit nu even niet kan, maar veiligheid staat natuurlijk voorop. Dit heeft met name consequenties voor domein 4. Daar zitten normaal gesproken drie groepen in een ruimte. Hier hebben we een andere oplossing voor gevonden. Hoe we de organisatie precies gaan aanpassen, leest u in de bijgevoegde brief. 

Lees deze brief zorgvuldig! Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

 

De belangrijkste verandering vanaf 8 juni:

- Alle kinderen uit de domeinen 1, 2 en 3  mogen alle dagen naar school, ook de woensdag. De schooltijden blijven hetzelfde als de afgelopen weken

- Voor domein 4 geldt: NT2D gaat alle dagen naar school. Groep 7 gaat maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school. Groep 8 is, naast het oefenen voor de musical, de woensdagochtend en de donderdag- en vrijdagmiddag op school. Voor de kinderen uit domein 4 volgt een aparte informatiebrief met het rooster.

- De kinderen nemen sportschoenen en regenkleding mee naar school.

 

Rapporten & hoe gaat het met uw kind?

Vorige week heeft uw kind het rapport meegenomen. Hier heeft u vorige week een brief over gekregen. In deze mailing benadrukken wij dat het rapport gaat over de ontwikkeling die uw kind heeft doorgemaakt tot aan de sluiting op 16 maart. Er komt geen rapport over de ontwikkeling tijdens het onderwijs op afstand. De leerkracht kan hier nu nog onvoldoende over zeggen. De leerkrachten hebben de ouders van kinderen die een jaar langer in het domein blijven, geïnformeerd. Als u niets gehoord heeft, kunt u er dus van uit gaan dat uw kind volgend schooljaar in een nieuw leerjaar begint. De leerkracht zal alle kinderen begeleiden vanaf zijn of haar eigen startpunt. Vanaf begin volgend schooljaar kunnen we meer zeggen over dit startpunt. Er wordt dit schooljaar niet meer getoetst en er wordt ook geen rapport meer uitgegeven. Maakt u zich toch zorgen om uw kind en wilt u een gesprek met de leerkracht? U kunt de leerkracht benaderen via Mijnschoolinfo of het bekende e-mailadres. De leerkracht zal dan contact met u opnemen. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Rob Rosier of Birthe Wolf

Graag sluiten we af met een groot compliment voor ouders en kinderen. Bedankt voor de flexibiliteit, de medewerking en het getoonde begrip. Zo zorgen we samen goed voor onze kinderen!

Vanaf 8 juni is het nog maar 6 weken naar de zomervakantie. We gaan er - binnen de huidige mogelijkheden - met de kinderen een zo goed mogelijk einde van het schooljaar van maken. Veel leerzame en gezellige groepsactiviteiten tot aan een historisch bijzondere afsluiting met/voor groep 8.  Met u als ouder helaas nog grotendeels op afstand. Maar u kunt ons en de leerkrachten altijd benaderen met de telefoon, via mijnschoolinfo, via info@bsvuurvlinder.nl of teams. Op die manier houden we contact. Aarzel niet om te vragen!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het team van de Vuurvlinder,

Rob Rosier en Birthe Wolf

 

Translated by Google Translate:

 

Dear Parents Guardians,


How we enjoyed seeing all the children at school again!

From the 8th of June we can be fully open again with whole groups. However, we must observe the guidelines from the RIVM. This means, among other things, that we must isolate groups as much as possible and that we must take into account the 1.5 meter distance between the adults present.

At Vuurvlinder we work in domains and therefore with different groups mixed up. We are very sorry that this is not possible at the moment, but safety is of course paramount. This has consequences in particular for domain 4. There are normally three groups in one room. We have found another solution for this. You can read about the exact details of the organization in the attached letter.

Read this letter carefully! Then you will not be faced with surprises.

The main change from June 8:

- All children from domains 1, 2 and 3 can go to school every day, including Wednesday. School hours remain the same as in recent weeks.

- For domain 4, NT2D goes to school every day. Group 7 goes to school Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Group 8, in addition to practicing for the musical, is on Wednesday morning and Thursday and Friday afternoon at school. A separate information letter with the timetable follows for the children in domain 4.

- The children bring sports shoes and rain gear to school.Reports & how is your child doing?

Your child brought the report with you last week. You received a letter about this last week. In this mailing, we emphasize that the report is about the development that your child went through until the closing on March 16. There will be no report on development during distance education. The teacher cannot say enough about this yet. The teachers have informed the parents of children who stay in the domain for a year longer. If you have not heard anything, you can assume that your child will start a new year next school year. The teacher will guide all children from his or her own starting point. From the beginning of next school year we can say more about this starting point. There will be no more testing this school year and no more reports will be issued. Are you worried about your child and want a conversation with the teacher? You can contact the teacher via Mijnschoolinfo or the known e-mail address. The teacher will then contact you.

Do you have any questions or comments? Please contact Rob Rosier or Birthe Wolf

We would like to conclude with a great compliment for parents and children. Thank you for the flexibility, cooperation and understanding shown. This way we take good care of our children together!

From June 8 it is only 6 weeks to the summer holidays. We will - within the current possibilities - make the best possible end of the school year with the children. Many educational and fun group activities up to a historically special conclusion with / for group 8. With you as a parent unfortunately still largely at a distance. But you can always contact us and the teachers by phone, via myschoolinfo, via info@bsvuurvlinder.nl or teams. That way we keep in touch. Do not hesitate to ask!


Sincerely,
On behalf of the Vuurvlinder team,

Rob Rosier and Birthe Wolf

_____________________________________________________________

Wijzigingen in jaarprogramma door Corona maatregelen - Changes in year schedule because of Corona

Beste ouders, 

Omdat we door het Coronaprotocol dingen anders hebben moeten regelen en het onderwijs tijdelijk andere invulling heeft gekregen veranderen er ook in praktische zin een aantal vooraf geplande afspraken. 

We merken dat door de berichtgeving in het nieuws dat bij sommige ouders de indruk is ontstaan dat de scholen weer normaal en helemaal open zijn. Dat is met het toepassen van het protocol niet mogelijk. Kinderen mogen namelijk niet allemaal tegelijkertijd naar school komen om grote groepen ouders bij de school te voorkomen. We merken dat zelfs bij gespreide start en stop tijden het moeilijk is voor ouders om bij het hek of de vlaggetjes voldoende afstand te houden van elkaar. Houdt hier rekening mee. Probeer, als het mogelijk voor uw kind, om wat verder op de stoep af te spreken en respecteer de 1 1/2 meter regel, ook voor andere ouders.

We hebben daarom het al eerder aan u gestuurde aangepaste rooster. Voor de zekerheid herhalen we dat hier:

 

Schooltijden
Het huidige continurooster met in- en uitlooptijden blijft behouden, waarbij de school op woensdag ook
opengaat. Alle groepen gaan volledig naar school.
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
Domein 1 & 2: 8.15-8.45 en 14.15-14.45
Domein 3 & 4: 8.30-9.00 en 14.30-15.00
Woensdag:
Domein 1 & 2: 8.15-8.45 en 11.30-12.00
Domein 3 & 4: 8.30-9.00 en 11.45-12.15 (dit geldt niet voor groep 7).
 
Groep 8 heeft een eigen rooster.
De buitenschoolse opvang van 2Samen sluit aan op deze lestijden.
 
Daarnaast zijn tot het einde van het schooljaar een aantal afspraken op de jaarkalender gewijzigd:
Vrijdag 12 juni - groepsbespreking domein 1 gaat niet door. Er is gewoon school
Maandag 22 juni - groepsbespreking domein 2 gaat niet door. Er is gewoon school
Donderdag 25 juni - groepsbespreking domein 3 gaat niet door. Er is gewoon school
Vrijdag 26 juni - groepsbespreking domein 4 gaat niet door. Er is gewoon school
Dinsdag 30 juni - Het schoolreisje gaat niet door. Er is gewoon school
Dinsdag 7 juli - informatieavond nieuwe schooljaar - gaat niet door. U wordt rond die tijd schriftelijk geïnformeerd
Woensdag 8 juli - Wennen in de nieuwe groep - is binnen het huidige protocol helaas niet mogelijk
Donderdag 9 juli - Studiedag - Dit wordt een hele dag! Er is die dag geen school, de kinderen zijn vrij
Vrijdag 10 juli - De kinderen krijgen dit jaar geen derde rapport. Door de uitzonderlijke omstandigheden hebben we onvoldoende gegevens om een 3e rapport op de baseren.
Maandag 13 juli - Voor de musical is een aangepast programma. Ouders van groep 8 worden daarover geïnformeerd
Donderdag 16 juli - Laatste schooldag - dit gaat wel door, maar helaas zonder gemeenschappelijke afsluiting op het plein.
 
Noteer dit goed op uw kalende of in de agenda, zodat u niet voor niets op school staat of dat de kinderen niet naar school komen op dagen dat dat wel moet.
 
Met vriendelijke groet
Rob Rosier  
 
Translated by Google Translate
 
 
Dear parents,

Because we have had to arrange things differently due to the Corona Protocol and education has temporarily been given a different interpretation, a number of pre-planned agreements also change in practical terms.

We notice that the news reports that some parents have the impression that the schools are back to normal and completely open. This is not possible with the application of the protocol. Children should not all come to school at the same time to avoid large groups of parents at the school. We notice that even with staggered start and stop times it is difficult for parents to keep enough distance from each other at the fence or the flags. Take this into account. If possible for your child, try to meet a little further on the sidewalk and respect the 1 1/2 meter rule, also for other parents.

That is why we have the previously adapted schedule that was sent to you. To be sure, we repeat that here:School times
The current continuous schedule with entry and exit times will be maintained, with the school also on Wednesday
opens. All groups go to school entirely.
Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
Domain 1 & 2: 8.15-8.45 and 14.15-14.45
Domain 3 & 4: 8.30-9.00 and 14.30-15.00
Wednesday:
Domain 1 & 2: 8.15-8.45 and 11.30-12.00
Domain 3 & 4: 8.30-9.00 and 11.45-12.15 (this does not apply to group 7).
 
Group 8 has its own schedule.
The out-of-school care of 2Samen is in line with these teaching times.

In addition, a number of appointments on the annual calendar have been changed until the end of the school year:
Friday June 12 - group discussion domain 1 canceled. There is just school
Monday, June 22 - group discussion domain 2 canceled. There is just school
Thursday June 25 - group discussion domain 3 canceled. There is just school
Friday, June 26 - group discussion domain 4 canceled. There is just school
Tuesday, June 30 - The school trip is canceled. There is just school
Tuesday July 7 - information evening new school year - will not take place. You will be informed in writing around that time
Wednesday, July 8 - Getting used to the new group - is unfortunately not possible within the current protocol
Thursday July 9 - Study day - This is going to be a whole day! There is no school that day, the children are free
Friday, July 10 - The children will not receive a third report this year. Due to the exceptional circumstances, we have insufficient data to base a 3rd report on.
Monday, July 13 - There is an adapted program for the musical. Parents of group 8 are informed about this
Thursday, July 16 - Last school day - this will continue, but unfortunately without a common closure on the square.

Make a note of this on your calendar or in the calendar, so that you are not at school for nothing or that the children do not come to school on days when they have to.

Sincerely
Rob Rosier
 

 

 


De juffen en meesters van de Residents hebben een Corona boodschap voor de leerlingen van de Vuurvlinder

Start thema communicatie

Opening Kinderboekenweek 2017

Voorstelling 'de Vuilnismannen' - Bovenbouw

Voorstelling de Vuilnismannen - onderbouw

Kerstviering 2016 Vuurvlinder - Jingle Bells - groep 6/7

Kerstviering 2016 - Waving Flag

Kerstviering 2016 Vuurvlinder Twinkle Twinkle - groep 1/2 a&b

Kerstviering Vuurvlinder - Felive Navidad - groep 3/4

Kerstviering 2016 Vuurvlinder - Snowflakes - Groep 4/5

Kerstviering 2016 Vuurvlinder - fluitconcert - groep 6/7

Kerstviering 2016 Vuurvlinder - Een heel gelukkig Kerstfeest

Kerstviering 2016 Vuurvlinder - NT2 groepen